Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni – Online Video Chat

  Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş. (“Şirket”) olarak süreçlerimizi yürütürken elde ettiğimiz kişisel verilerinizin korunması birincil önceliklerimizdendir. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına ve mevzuata uygun olarak kullanılmasına/işlenmesine yüksek önem veriyoruz.

  İnternet sitemizde yer alan çevrimiçi görüşme alanları aracılığıyla, müşteri temsilcilerimizle görüntülü olarak görüşebilmenizi sağlıyoruz. Bu görüşmeler kapsamında kişisel verilerinizi işliyoruz. Bu aydınlatma metni, çevrimiçi görüşme gerçekleştirmeniz durumunda kişisel verilerinizin nasıl işleneceği hakkında sizi bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

  1. Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplere dayalı olarak işliyoruz

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Aşağıda kişisel verileri hangi amaçlarla işlediğimize ve söz konusu amaçlar kapsamında hangi hukuki sebeplere dayandığımıza yer verdik:
   

  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:

  • İnternet sitemizdeki çevrimiçi görüşme alanları aracılığıyla görüntülü görüşme gerçekleştirilmesi; bu kapsamda ürün ve hizmetlerimize ilişkin size bilgi ve destek verilmesi, öneri, talep ve şikayetlerinizin alınması ve sonuçlandırılması,
  • İş süreçlerimizin incelenmesi, denetlenmesi ve raporlanması.


  Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi
  hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:

  • Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması).


  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
  hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla:

  • Olası bir uyuşmazlık durumunda, haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.


  Açık rıza vermiş olmanız durumunda
  aşağıdaki amaçlarla:

  • İletişim izin tercihleriniz doğrultusunda kampanyalar, tanıtımlar, etkinlikler, anketler ve fırsatlar hakkında bilgilendirilmeniz (bu tür iletişimler, ürün/hizmetlerimizle olan bağlılığınızı ve memnuniyetinizi artırmamıza olanak tanır).

  Açık rızanız size bu aydınlatma metninden bağımsız olarak ayrıca sorulur ve rıza verseniz dahi bu rızayı her zaman geri alma hakkına sahip olursunuz. 

  2. Hangi kişisel verilerinizi işliyoruz

  Yukarıda belirtilen amaçlar ve süreçler kapsamında, kimlik, iletişim, işlem güvenliği, hukuki işlem bilgileri ile görüşme kayıtlarınızı işliyoruz. 

  3. Kişisel verilerinizi kimlerle hangi amaçlarla paylaşıyoruz

  Kişisel verilerinizi, bu aydınlatma metninde yer alan amaçların yerine getirilebilmesi için, yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplere dayalı olarak, tedarikçiler, iş ortakları, yetkili satıcı/servislerimiz ve yetkili kurum ve kuruluşlar ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallar dahilinde paylaşıyoruz. Örneğin, çevrimiçi görüşme altyapısı için destek aldığımız hizmet sağlayıcı ile; yetkili satıcı/servislerimize ilişkin bir talebiniz olması halinde yetkili satıcı/servisimiz ile kişisel verilerinizi paylaşıyoruz. 

  4. Kişisel verilerinizi hangi yöntemlerle ve hangi hukuki sebeplere dayalı olarak topluyoruz

  Kişisel verilerinizi, internet sitemizdeki çevrimiçi görüşme alanları aracılığıyla otomatik veya kısmen otomatik yöntemlerle topluyoruz. Kişisel verilerinizi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ile ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak topluyoruz. Bu hukuki sebeplere dayalı olarak hangi amaçlarla veri işleme faaliyetleri gerçekleştirdiğimizin detayını işbu aydınlatma metninin birinci maddesinde bulabilirsiniz.  

  5. Kişisel verilerinize dair haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi veri sahibi ilgili kişilerin haklarını düzenlemektedir. Bu madde uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

  Haklarınızı kullanabileceğiniz başlıca yöntemler aşağıdaki şekildedir:

  Taleplerinizi ayrıca, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de kullanarak bize iletebilirsiniz.